План и програм
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
Стручни сарадник - школски библиотекар доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основној школи, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.
Он подстиче промовисање читања, коришћења савремених медија  и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.
 
ЗАДАЦИ
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских задатака, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса. Као члан школских тимова има задатке:
- развијања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
- мотивисања за учење и оспособљавања за самостално учење  током целог живота,
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
- праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,
- пружања помоћи надареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком и  расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,
- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,
- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),
- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,
- заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда.  
 


 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
              САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР
 1. Израда годишњег програма рада
 2. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности
 3. Планирање набавке нових књига
 4. Обележавање Европског дана страних језика 26.септембра
 5. Обележавање  20. годишњице објављивања прве књиге о Хари Потеру
 6. Обележавање Међународног Дана преводилаца (30. септембар)
 7. Евидентирање нових књига
 8. Издавање књига
 9. Сарадња са Народном библиотеком „Вук Караџић“ Бач у погледу посете ђака и њиховог учлањења
Библиотекари
Педагог
Директор
Стручно веће страних језика
ОКТОБАР
 1. Сарадња са наставницима на промовисању читања (Књига мог детињства) -
 2. Организовање наставних часова у библиотеци
 3. Посета Сајму књига
 4. Издавање књига, вођење евиденције
 
Библиотекари
Наставници
 
НОВЕМБАР
 1. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе и стручног усавршавања наставника
 2. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме
 3. Припрема изложбе о Вуку Караџићу поводом  Дана школе
 4. Издавање књига, вођење евиденције
Библиотекари
Наставници
Педагог
 
ДЕЦЕМБАР
 1. Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу
 2. Сарадња са наставницима на промовисању читања (Књига мог детињства)
 3. Издавање књига, вођење евиденције
 
Библиотекари
Наставници
 
ЈАНУАР
 1. Учешће у културним активностима школе
 2. Учешће у припреми прилога за сајт школе
 3. Издавање књига, вођење евиденције
Библиотекари
 
ФЕБРУАР
 1. Припрема изложби и културних догађаја
 2. Сарадња са Градском библиотеком и Библиотеком Пољопривредне школе
 3. Стручно усавршавање- праћење стручне литературе
 4. Издавање књига, вођење евиденције
Библиотекари
 
МАРТ
 1. Помоћ наставницима око одржавања часова
 2. Обележавање Светског дана поезије 21. марта (150. годишњица рођења Алексе Шантића) – Вече поезије у библиотеци (Моја омиљена песма)
 3. Издавање књига, вођење евиденције
Библиотекари
 
АПРИЛ
 1. Обележавање Светског дана књиге
 2. 23. априла (Вече у библиотеци- читање Сервантеса)
 3. Праћење читаности књига
 4. Издавање књига, вођење евиденције
 
Библиотекари
Наставници
МАЈ
 1. Сарадња са надставницима на промовисању читања ( Књига мог детињства)
 2. Вођење документације о раду школске библиотеке
 3. Издавање књига, вођење евиденције
Библиотекари
 
ЈУН
 1. Израда годишњег извештаја о раду библиотеке и библиотекара
 2. Текући послови
 3. Враћање књига у библиотеку
библиотекари
АВГУСТ
 1. Анализа рада школске библиотеке у току школске године
 2. Текући послови- припрема за нову школску годину
Библиотекари Директор Наставници