Отворени дан школе

ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ
Закон о основном образовању и васпитању
Члан 48.
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
У складу са члном 48 закона школа организује Отворени дан  школе и разговоре са предметним наставницима
Отворени дан  школе је дан када родитељи могу присуствовати свим облицима наставе и ваннаставних активности. Обавеза родитеља је да своју посету најави одељенском старешини бар пет дана пре Отвореног дана школе.
Појединачне разговоре са предметним наставницима родитељ заказује преко одељенског старешине.
Септембар, 2015.                                 
 
Планирано време реализације
 
I-IV V-VIII
понедељак, 21.септембар 2015. понедељак, 28.септембар 2015.
уторак, 20.октобар 2015. уторак, 27.октобар 2015.
среда, 18.новембар 2015. среда, 25.новембар 2015.
 
четвртак, 3.децембар 2015. четвртак, 10.децембар 2015.
 
петак, 22.јануар 2016. петак, 29.јануар 2016.
 
понедељак, 8.фебруар 2016. понедељак, 22.фебруар 2016.
 
уторак, 15.март 2016. уторак, 22.март 2016.
 
среда, 13.април 2016. среда, 20.април 2016.
 
четвртак, 12.мај 2016. четвртак, 19.мај 2016.